Takemusu Aiki, V1Takemusu Aiki, V1

Morihei Ueshiba, H...